top of page

מערכת סולארית על חלקה א' בנחלה

​החל משנת 2024, ולאחר מעל 10 שנים של דיונים מול רמ"י, בעל נחלה רשאי להתקין מערכת סולארית בשטח חלקה א'.

כמו כן, רשות החשמל אישרה קבלת תעריף של גגות ודו-שימוש למערכות אלה.

על שטח של 1 דונם ניתן להתקין מערכת בהספק של 100-150 ק"וו, תלוי בטכנולוגיה (קבוע או מתקן עקיבה) ובתנאי השטח.

תנאים להקמה:

 • המתקן הסולארי מצוי בשטח הצמוד למבנה המגורים או למבנה משק מאושר שמיקומו צמוד לשטח המגורים.

 • שטח המתקן הפוטו וולטאי יהיה עד 1 דונם, ומתקנים על גגות בחלקה א' לא יבואו בחישוב שטח זה.

 • יועדף השימוש בעמודים או בטרקרים, על מנת למנוע ככל הניתן פגיעה בשימושים החקלאיים

 

יתרונות:

 • תעריף ייצור חשמל מעל 42 אג' לקוט"ש!

 • הפיכת שטח ללא שימוש לשטח מניב

 • אפשרות להקים מתקן מוגבה תחתיו ניתן להמשיך לגדל גידולים מתאימים או לאפשר חנייה רכבים

השירותים שלנו:

 • אנו מציעים אפשרות להקים על חשבוננו את המערכת, ואתם תקבלו שכ"ד ללא כל השקעה!

 • לחילופין, מסלול ייעוץ ופיקוח רגיל

 • בדיקת היתכנות 

 • הערכת עלויות ותפוקות

 • בניית מודל כלכלי

 • טיפול בהליכי רגולציה

 • הכנת מכרז קבלני

 • פיקוח עליון עד מסירה ללקוח

bottom of page