top of page

ייעוץ טכני וליווי הקמת פרויקטים

אנו מלווים יזמים ובעלי נכסים החל מהשלבים הראשונים של יזום הפרויקטים עד לחיבורם לרשת החשמל.

לרוב, ההתקדמות להקמה מתבצעת בשלושה שלבים עיקריים:

שלב בדיקת ההיתכנות

 • בדיקת נכסים עבור התאמה למערכות סולאריות ואגירה. הבדיקה נעשית כסקר וירטואלי או סקר פיזי 

 • ניתוח אפשרויות התקנה שונות

 • אנליזה ראשונית להספקים ותפוקות

 • המלצה על רגולציה מתאימה

 • המלצה על טכנולוגיות רלוונטיות

שלב רישוי והצעות מחיר

 • התנעת תהליך רישוי

 • ביצוע הליך בקשה להצעת מחיר \ מכרז - כולל מפרטים טכניים, תנאים מסחריים, לו"ז, בטיחות וכד'

 • ניתוח הצעות והמלצות לבחירת קבלן

 • ליווי צוות הרכש עד חתימת הסכם הקמה ותפעול על הקבלן הזוכה

שלב ביצוע

 • בדיקת תכנון המערכת

 • אישור ציוד מוצע על ידי הקבלן, התאמה לדרישות

 • פיקוח על העבודה בשלבי ההקמה השונים

 • הפיקוח כולל ביקורים במהלך ההתקנה

 • מעקב עמידה בלוחות הזמנים

 • בדיקת המערכת לאחר סיום ההתקנה המכנית (off-grid)

 • פיקוח על השלמת הטיפול, היתר הפעלה ממנהל החשמל, רישום בוועדת התכנון

 • אישור בדיקת המערכת לאחר חיבור לחשמל (on-grid)

 • בדיקות תפוקה ותקינות המערכת לאחר ההפעלה

ground solar
energy balance
bottom of page