top of page

בדיקות היתכנות\נאותות Due Diligence

פרויקטים בתחום האנרגיה נוטים לעיתים "להחליף ידיים". הרוכש הפוטנציאלי נדרש לבצע דו"ח מצב על מנת לוודא כי הפרויקט במצב המוצהר וכי הוא אכן מניב כראוי. 

אנו מציעים:

  • בדיקת נכסים עבור התאמה למערכות סולאריות ואגירה

  • הכנת חוות דעת למתקני אנרגיה פועלים

  • דו"ח מצב לפרויקטים

  • ניתוח השבחת מתקנים

  • המלצה על טכנולוגיות רלוונטיות

בנוסף, אנו מייעצים ליזמים בשלבי פיתוח טכנולוגיות ומוצרים.

roof1.jpg
bottom of page